നമ്മോടൊപ്പമുള്ള അമ്മമാരെയും സ്വർഗ്ഗത്തിലായിരിക്കുന്നവരെയും പരിശുദ്ധ അമ്മയെ ഭരമേൽപ്പിക്കുന്നു

 


Comments