മാര്‍പാപ്പയുടെ ജീവന്‍ രക്ഷിക്കുന്നതിനായി 147 സ്വിസ് ഗാര്‍ഡുകള്‍ ജീവന്‍ വെടിഞ്ഞ ദിനം | MAY 6

 


Comments