Pope Francis prays for Japan amid deadly flooding and landslides

Pope sent his prayers and condolences to Japan on Monday following the death of at least 119 people in some of the worst flooding and landslides the country has seen in decades.
Heavy rains and flooding began on July 5, and have primarily affected the Hiroshima prefecture.
July 9 telegram expressed by Pope Francis' solidarity with those affected by the tragedy and noted his prayers, “especially for the repose of the deceased, the healing of those injured and the consolation of all those who grieve.”
Sent on behalf of the pope by Vatican Secretary of State Cardinal Pietro Parolin, the letter said Francis is “deeply saddened to learn of the loss of life and of the injury” caused by the floods and earthquake.
The pope Francis also invoked “abundant blessings,” and offered his encouragement to everyone assisting victims of the disaster and the civil authorities and those involved in efforts to uncover the nearly 80 people estimated to still be missing.
In the midst of their rainy season, record-breaking rainfalls in western Japan have resulted in massive flooding and landslides, killing hundreds of peoples and displacing thousands from their homes.
It is considered the worst flooding disaster the country has seen since 1983.

FILIPINO

Nanalangin si Pope Francis sa Japan sa gitna ng nakamamatay na pagbaha at pagguho ng lupa

Ipinadala ni Pope ang kanyang mga panalangin at pag-uusig sa Japan noong Lunes kasunod ng pagkamatay ng hindi bababa sa 119 katao sa ilan sa pinakamalalang pagbaha at pagguho ng lupa na nakita ng bansa sa mga dekada. Ang malakas na pag-ulan at pagbaha ay nagsimula noong Hulyo 5, at lalo na nakakaapekto sa Hiroshima prefecture.

Hulyo 9 telegrama na ipinahayag ng pagkakaisa ng Pope Francis sa mga apektado ng trahedya at nabanggit ang kanyang mga panalangin, "lalo na para sa pahinga ng namatay, ang pagpapagaling sa mga napinsala at ang aliw sa lahat ng mga nagdadalamhati." Ipinadala sa ngalan ng papa ng Kalihim ng Estado ng Vatican na si Cardinal Pietro Parolin, sinabi ng liham na si Francis ay "malalim na nalungkot upang malaman ang pagkawala ng buhay at ng pinsala" na dulot ng mga baha at lindol.

Ang pope Francis ay nagsabi rin ng "masaganang mga pagpapala," at inialay ang kanyang pampatibay-loob sa lahat ng tumutulong sa mga biktima ng kalamidad at ng mga awtoridad ng sibil at mga kasangkot sa mga pagsisikap upang matuklasan ang halos 80 katao na tinatayang nawawala pa rin. Sa gitna ng kanilang tag-ulan, ang mga pag-ulan ng rekord sa kanlurang Hapon ay nagresulta sa napakalaking pagbaha at pagguho ng lupa, pagpatay sa daan-daang mga tao at pagpapalayas ng libu-libo mula sa kanilang mga tahanan. Ito ay itinuturing na ang pinakamasamang kalamidad sa pagbaha na nakita ng bansa mula noong 1983.

Comments